virility

amber
bull
horse
ram
snake

V • V • V

victory
vigilance
virility